Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden CSV Computers / Computerservice Veendam (CSV)

Artikel 1 – Algemene definities

1.1

Verkoper: Computerservice Veendam, in haar hoedanigheid rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur of één van haar medewerkers/-sters. Computerservice Veendam is ingeschreven bij kamer van koophandel te Groningen onder nummer 67862640. Verder te noemen “CSV” 

1.2

Koper: De consument of het bedrijf die/welke een overeenkomst aangaat door bestelling via de webshop of via een Winkel van CSV.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de overeenkomst tussen koper en verkoper welke tot stand komt door aankoop en of bestelling via de webshop en/of een verkooppunt van CSV.

2.2

Naast deze Algemene Voorwaarden wordt er tevens gebruik gemaakt van garantiebepalingen van de verkoper. 

2.3

Afwijken van bovengenoemde voorwaarden kan alleen als partijen zulks schriftelijk zijn overeengekomen. 

2.4

Eventuele door de koper opgestelde voorwaarden zijn ten slotte niet van toepassing. 

2.5

Koper verklaart dat hij of zij door gebruikmaking van de webshop op de hoogte is van de Algemene Voorwaarden en verklaart zich door gebruikmaking van de aanbiedingen op deze Webshop akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Artikel 3 – Aanbiedingen

3.1

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt.

3.2

Verkoper heeft het recht om bij gegronde redenen op elk gewenst moment aanbiedingen van de website te verwijderen en van levering af te zien. 

3.3

Onder gegronde redenen verstaat verkoper het niet kunnen leveren van de goederen doordat: 

  • Verkoper zelf door leverancier en/of fabrikant niet geleverd wordt. 
  • Verkoper de kwaliteit van de aanbieding niet kan garanderen. 
  • De aanbieding een vergissing of verschrijving bevat waarvan de koper naar termen van redelijkheid en billijkheid had kunnen begrijpen dat dit een vergissing of verschrijving was.
  • Door overmacht.

3.4

Indien de aanvaarding afwijkt van de op de website gedane aanbieding is koper daaraan niet gebonden. 

3.5

Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. 

3.6

Er is sprake van een overeenkomst indien de koper middels bestelling via de website heeft aangegeven gebruik te willen maken van één of meerdere aanbiedingen. Dit door invulling van klantgegevens en na bevestiging door bestelling. 

3.7

Koper ontvangt na bestelling van één of meerdere artikelen een orderbevestiging van verkoper met vermelding van de artikelen die de koper heeft besteld en de kosten hiervan inclusief eventuele verzendkosten. 

3.8

Koper en verkoper komen overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand is gekomen zodra aan bovenstaande voorwaarden is voldaan en beide zien dan ook af van een schriftelijke totstandkoming middels handtekening. 

3.9

Koper heeft het recht om tot het moment van verzending van de artikelen af te zien van de overeenkomst, dit kan echter zonder verdere opgaaf van redenen en zonder verdere kosten. Koper dient hiervoor wel de verkoper op de hoogte te brengen door het verzenden van een email, brief of fax aan verkoper.

Artikel 4 – Betaling

4.1

Betaling van de in de overeenkomst genoemde artikelen geschiedt voor aflevering door: betaling vooraf op een door de verkoper aan te geven bankrekening , IDEAL , PIN en Contant.

Artikel 5 - Prijzen

5.1

Alle genoemde prijzen op de website van CSV zijn inclusief Nederlandse BTW. Gebruikt is gerechtigd de prijzen te allen tijde te wijzigen. De op deze website(s) getoonde informatie wordt door CSV met constante zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De prijzen op deze website zijn in euro’s incl. 21% BTW, en onder voorbehoud van eventuele fouten en prijswijzigingen.

Artikel 6 – Levering

6.1

De koper verplicht zich na bestelling de gekochte artikelen af te nemen op het moment waarop deze hem of haar ter beschikking staan of aan hem of haar ter hand worden gesteld. 

6.2

Levering van de artikel/artikelen geschiedt na volledige betaling van de tussen partijen overeengekomen koopsom vermeerderd met de kosten van verzending. 

6.3

Verkoper behoudt zich het recht voor om bij niet of niet tijdige afname van de artikelen de kosten voor het aanbieden, alsmede retourneren, van deze artikelen, en de koopsom via gerechtelijke wegen te verhalen op de koper. 

6.4

Levering van artikelen buiten Nederland geschiedt na onderling overleg tussen verkoper en koper. Verkoper behoudt zich het recht voor om een bestelling vanuit het buitenland of een bestelling met een verzendadres buiten Nederland te weigeren. In dit geval wordt de bestelling niet ontvankelijk verklaard en krijgt de koper hiervan bericht per email. 

6.5

Gestreefd wordt naar een levering binnen 24 uur na ontvangst van de betaling of na confirmatie van betaling (uitgezonderd weekenddagen). Hoewel in 98% van de verzendingen dit streven wordt behaald, kan in uitzonderingsgevallen deze leveringstijd niet worden gehaald. Verkoper accepteert geen aansprakelijkheid t.a.v. directe en/of indirecte gevolgschade door het niet tijdig leveren, althans niet leveren binnen de gecommuniceerde termijn.

Artikel 7 – Garantie

7.1

Op alle gebruikte laptops wordt 3 maanden garantie geleverd, uitgezonderd accu’s en opladers, daarvoor geld een garantietermijn van 1 Maand. Op nieuwe producten worden 2 Jaar ( 24 maanden ) garantie geleverd. Op software wordt nooit garantie gegeven, hieronder vallen o.a Virussen, softwarefouten / Update fouten in het Microsoft besturingssysteem. 

7.2 

De door verkoper verstrekte factuur dient als garantiebewijs voor de artikelen. 

7.3

In geval er sprake is van garantie dient de koper zelf zorg te dragen voor het retourneren van de artikelen naar CSV. CSV pleegt een onderzoek op de artikelen om vast te stellen of er sprake is van een defect. Wanneer sprake is van een defect, zal dat artikel kosteloos worden gerepareerd. 

7.4

In geval er sprake is van een garantieclaim in verband met een Death on Arrival (DOA), wat zoveel inhoudt als een defect direct na aankomst van het bestelde of binnen veertien (14) dagen en dit tevens binnen veertien (14) dagen wordt gemeld aan verkoper, dan dient koper zelf zorg te dragen voor het retourneren van de artikelen met dien verschil dat de door koper gemaakte verzendkosten zullen worden vergoed, tot een bedrag van €7,00, alle hierboven komende bedragen komen voor rekening van koper. 

7.5

Genoemde garantie geldt niet indien: 

  • Er sprake is van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van deze artikelen. 
  • Er sprake is van het aanbrengen van wijzigingen aan of in de artikelen of de samenstelling hiervan. 
  • Het gebruik anders is dan waarvoor de artikelen zijn bestemd.

     

7.6

Wanneer de koper het product niet volgens verwachtingspatroon ervaart is dit het risico van de koper, de verkoper is niet verplicht tot enige tegemoetkoming in welke vorm dan ook. 

7.7

In geval ter onderzoek aangeboden artikelen goed functioneren, worden er onderzoekskosten in rekening gebracht, uitgewerkt in artikel 4 garantievoorwaarden. 

7.8

Binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen is de consument-koper op afstand gerechtigd de goederen te retourneren en daarbij het aankoopbedrag terug te ontvangen, mits het product in originele staat verkeert en/of er geen wijzigingen zijn aangebracht aan de serienummers. De kosten voor retourneren is voor rekening van de klant. CSV kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor extern gemaakte kosten die de klant heeft gemaakt voor bijvoorbeeld installatiekosten en dergelijke.

7.9

Wanneer er door de koper opdracht is gegeven voor de installatie van software, worden de hiervoor betaalde kosten niet gecrediteerd. Voorts worden er bij retournering kosten in rekening gebracht voor het leegmaken (blanco) van de laptop. Deze kosten bedragen € 20,00.

Artikel 8 – Onderzoek, reclames

8.1

De koper is gehouden het geleverde op het moment van aflevering, doch binnen zo kort mogelijke termijn te onderzoeken op eventuele gebreken en daar dan ook direct melding van te doen. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of zowel de kwaliteit als kwantiteit voldoen aan de door verkoper verstrekte informatie en/of specificatie. 

8.2

Eventuele zichtbare tekorten dienen binnen drie werkdagen na levering schriftelijk aan de verkoper te worden vermeld en de artikelen dienen mits anders overeengekomen weer geretourneerd te worden. Een niet zichtbaar gebrek dient de koper binnen acht werkdagen na ontdekking schriftelijk aan de koper te melden.

Artikel 9 – Risico overgang

9.1

Het risico van verlies of beschadiging van de artikelen die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaan op de koper over op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de koper zijn of van een door de koper aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1

Indien door de verkoper gebrekkige artikelen zijn geleverd, is de aansprakelijkheid van de verkoper jegens de koper beperkt tot hetgeen in de voorwaarden onder “garanties” is geleverd. 

10.2

Wanneer de verkoper van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot herstel of vervanging van het artikel, dan wel tot terugbetaling van (een deel van) de koopprijs. 

10.3

Onverminderd het bovenstaande is de verkoper niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de koper. 

10.4

De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van verkoper of zijn ondergeschikten. 

10.5

Het gebruik van de CSV producten is geheel op eigen risico, Gebruikt kan niet aansprakelijk gesteld worden voor welke vorm van gevolgschade dan ook.

Artikel 11 – Overmacht

11.1

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van deze overeenkomst, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 

11.2

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de verkoper niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van verkoper worden daaronder inbegrepen. 

11.3

Partijen kunnen in geval van overmacht de feitelijke levering van de artikelen opschorten. Indien deze periode langer dan twee maanden voort duurt, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

11.4

De koop van een CSV artikel is een eenmalige overeenkomst, wanneer er in de toekomst om welke reden dan ook geen CSV artikelen aangeboden worden is dat het risico van de koper. De verkoper kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 12 – Toepasselijk recht

12.1

Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is het Nederlandse recht van toepassing.

12.2

De originele algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen in het Nederlands schrift, dus alle vertaalden versies van de algemene voorwaarden berusten op de Nederlandse versie, schrijf en vormfouten zijn dus onder voorbehoud.

Artikel 13 – Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

13.1

Deze voorwaarden zijn opgesteld en geldig vanaf 1 Maart 2019.

13.2

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Algemene voorwaarden CSV

Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact met ons op via Contact – Csvcomputers

U bent niet ingelogd